Voorwaarden en garantie

 

Maak een keuze uit de volgende onderwerpen:

 

Download de Algemene Voorwaarden (.pdf bestand)


Artikel 1: Definities 

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 

PrimaOuders.nl
 
De door EDG Thuiswinkel B.V. ontwikkelde webshop ten behoeve van de verkoop van educatieve materialen.

Ontvangstbevestiging               
De ontvangstbevestiging zoals omschreven in 5.4 van deze algemene voorwaarden.
Bedenktijd De termijn waarbinnen gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht.

 

 

Terug naar boven

 


Artikel 2: Identiteit van de ondernemer 

 

EDG Thuiswinkel B.V.       Handelend onder de naam PrimaOuders.nl
   
Adres
 

Niels Bohrweg 123

3542 CA Utrecht

   
Telefoonnummer  030 - 209 08 00
   
KvK nummer          30185770
BTW nummer NL812172322B02 

  

Terug naar boven

 


Artikel 3: Toepasselijkheid 

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van PrimaOuders.nl gedaan respectievelijk gesloten worden.
 2. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en PrimaOuders.nl middels de procedure zoals deze is omschreven in de artikelen 4 en 5 van de algemene voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden. 
 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door PrimaOuders.nl, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. PrimaOuders.nl heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

 

 Terug naar boven

 


Artikel 4: Aanbiedingen 

 

 1. Alle aanbiedingen op de website van PrimaOuders.nl zijn vrijblijvend, totdat u de opdrachtbevestiging heeft ontvangen.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Terug naar boven

 


Artikel 5: Overeenkomsten 

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat er voldaan is aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
  1. U heeft een bestelling geplaatst in de webwinkel van PrimaOuders.nl door het volledig en correct invullen van het bestelformulier;
  2. De betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden door het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling;
  3. U heeft op uw e-mail adres een bevestiging ontvangen van PrimaOuders.nl waarin de bestelling wordt bevestigd (de ontvangstbevestiging).
 2. Indien van PrimaOuders.nl in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de overeenkomst wordt nagekomen dan zal de ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. In dat geval zal het betaalde bedrag worden teruggestort door PrimaOuders.nl.
 3. PrimaOuders.nl kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichting kan voldoen. Indien op grond van dit onderzoek redenen bestaan de overeenkomst niet aan te gaan is PrimaOuders.nl gerechtigd de overeenkomst te weigeren en zal de ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. In dat geval zet het betaalde bedrag worden teruggestort door PrimaOuders.nl.
 4. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
  1. Een omschrijving van het gekochte product en het aantal dat gekocht is;
  2. De prijs van het product
  3. BTW informatie
  4. Naam, woonadres, afleveradres, factuuradres (indien anders dan woon en/of afleveradres), e-mail adres en telefoonnummer;
  5. Het bestelnummer van de overeenkomst.
 5. De overeenkomst bevat alle tussen u en PrimaOuders.nl gemaakte afspraken en treedt in plaats van alle eerder gesloten overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en PrimaOuders.nl.
 6. De administratie van PrimaOuders.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan PrimaOuders.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door PrimaOuders.nl verrichte leveringen. PrimaOuders.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

 

 Terug naar boven

 


Artikel 6: Levering 

 

 1. PrimaOuders.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. De leveringstermijn van producten bedraagt maximaal 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
 2. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door PrimaOuders.nl wordt overschreden, zal PrimaOuders.nl u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) informeren. In dat geval heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan PrimaOuders.nl te melden.
 3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal PrimaOuders.nl de betalingen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke melding terugstorten.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing berust bij PrimaOuders.nl tot het moment van levering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 Terug naar bovenArtikel 7: Herroepingsrecht 

 

 1. Bij aankoop van de producten heeft u het recht om binnen 10 werkdagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te beëindigen. Deze bedenktijd gaat in op  de dag na ontvangst van het product.
 2. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
 3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u:
  1. Dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan PrimaOuders.nl te melden, u ontvangt hiervan een bevestiging. U heeft na aanmelding van uw retour 14 dagen de tijd uw bestelling terug te sturen.
  2. Het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan PrimaOuders.nl te retourneren, conform de door PrimaOuders.nl verstrekte instructies.
 4. De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst heeft herroepen zullen door PrimaOuders.nl binnen 10 werkdagen nadat PrimaOuders het door u teruggezonden product heeft ontvangen, teruggestort worden.
 5. Bij gebruik van het herroepingsrecht komen de kosten van terugzending voor uw rekening.
 6. PrimaOuders.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts gedeeltelijk te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van PrimaOuders.nl) is beschadigd. Indien dit het geval is zal PrimaOuders.nl u daarover schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

 

Terug naar boven

 


Artikel 8: Retourneren 

 

 1. Indien binnen 30 dagen na ontvangst van het product het een gebrek blijkt te vertonen of het product niet voldoet aan redelijkerwijze te stellen eisen, zijn er twee mogelijkheden:
  1. er kan schriftelijk (via brief of e-mail) aan PrimaOuders.nl gevraagd worden om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product of;
  2. de overeenkomst met PrimaOuders.nl kan ontbonden worden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan PrimaOuders.nl te melden.
 2. Indien PrimaOuders.nl gevraagd wordt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product moet het product worden teruggestuurd naar PrimaOuders.nl. PrimaOuders.nl zal het product binnen 30 dagen na ontvangst herstellen of vervangen en terugsturen. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van PrimaOuders.nl.
 3. Indien de overeenkomst met PrimaOuders.nl op basis van artikel 8.1 wordt ontbonden, dient het product onmiddellijk aan PrimaOuders.nl te worden geretourneerd. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van PrimaOuders.nl. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen worden teruggestort.

 

 Terug naar boven

 


Artikel 9: Garanties 

 

 1. Op de door PrimaOuders.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

 

 Terug naar boven

 


Artikel 10: Klachten 

 

 1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door PrimaOuders.nl serieus in behandeling worden genomen.
 2. Een klacht dient kenbaar gemaakt te worden bij de Klantenservice van PrimaOuders.nl.
 3. PrimaOuders.nl zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen en de uitkomst schriftelijk (via brief of e-mail) kenbaar maken.

 

 Terug naar bovenArtikel 11: Toepasselijk recht en geschillen 

 

 1. Op alle overeenkomsten gesloten met PrimaOuders.nl is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in Utrecht, tenzij gezamenlijk overeengekomen wordt dat een andere rechter bevoegd is.

 

 Terug naar boven

 

 

 

Deze webshop maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van webstatistieken. Bekijk ons cookiebeleid.